Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ. Αδίδακτο κείμενο:
Πλάτωνος Μένων 100b-c
Ἐκ μὲν τοίνυν τούτου τοῦ λογισμοῦ, ὦ Μένων, θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν  φαίνεται παραγιγνομένη ἡ ἀρετὴ οἷς ἂν παραγίγνηται· τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεθα τότε, ὅταν  πρὶν ᾧτινι τρόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ζητεῖν τίποτ᾽ ἔστιν ἀρετή. νῦν δ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα ποι ἰέναι, σὺ δὲ ταὐτὰ ταῦτα ἅπεραὐτὸς πέπεισαι  πεῖθε καὶ τὸν ξένον τόνδε  Ἄνυτον, ἵνα πρᾳότερος ᾖ· ὡς ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔστιν ὅ τι καὶ Ἀθηναίους ὀνήσεις.

Γ1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για τις επόμενες λέξειςτου κειμένου:
σαφές: το επίρρημα του επιθέτου
πρότερον: τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος
πρᾳότερος: τη γενική πληθυντικού του αρσενικού στον θετικό βαθμό
ᾧτινι: την αιτιατική πληθυντικού του ουδετέρου
ἐμοί: την ίδια πτώση και τον ίδιο αριθμό στο τρίτο πρόσωπο
φαίνεται: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παθητικού β΄αορίστου
εἰσόμεθα: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού
ἰέναι: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα
ζητεῖν: την αιτιατική του ουδετέρου της μετοχής του ενεστώτα στην ίδιαφωνή
ὀνήσεις: το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέσου αορίστου.  Μονάδες 10

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τις ακόλουθες λέξεις και
φράσεις του κειμένου: παραγιγνομένη, περὶ αὐτοῦ, ἐμοὶ, ποι, ἔστιν ὅ τι. (μονάδες 5)

Γ3.β. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στην επόμενηπερίοδο και να τον τρέψετε σε υποθετικό λόγο της απλής σκέψης τουλέγοντος: ὡς ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔστιν ὅ τι καὶ Ἀθηναίους ὀνήσεις.  (μονάδες 2)

Γ3.γ. Να τρέψετε τον ευθύ λόγο της επόμενης περιόδου σε πλάγιο,εξαρτώμενο από τη φράση «σωκράτης ἔφη»: τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦεἰσόμεθα τότε, ὅταν πρὶν ᾧτινι τρόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεταιἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ζητεῖν τί ποτ᾽ ἔστιν ἀρετή. (μονάδες 3)

Μ10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου