Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ασκησεις

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ-ΕΤΕΡΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

Στις επόμενες προτάσεις να βρείτε το είδος (ειδικό ή τελικό) και το υποκείμενο (ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία) των απαρεμφάτων.

α. Οἱ Πέρσαι ἠνάγκαζον τοὺς νέους μανθάνειν τοὺς νόμους.
3.1. Σαφῶς γὰρ ἂν διδάσκοιμι ὑμᾶς μή ἡγεῖσθαι θεοὺς εἶναι.
3.2. ᾿Αναξαγόρας φησὶ τὸν ἥλιον λίθον εἶναι.
3.3. Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
3.4. Παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς ῞Ελληνας.
3.5. ῾Ομολογεῖς περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι.
3.6. Φημὶ ἡμᾶς ἔσεσθαι συμμάχους Θηβαίων.
3.7. Πεφύκασι πάντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν
3.8. Οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν.
3.9. Ἐπιθυμεῖ γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν.
3.10. Ἀρχίδαμος ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν.

Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού των παρακάτω ουσιαστικών.
μάντις
νομεύς
 διώρυξ
κώνωψ
αὖλαξ
γύψ
μάστιξ
 ανδριάς
 ὄρνις
 εἵλως
ενικός
πληθ.Να γράψετε  την  πτώση  που  ζητείται
1.τὸ στράτευμα               : τη δοτική ενικού και  πληθυντικού
2.   τῆς τετράδος,    : την ονομαστική   και  αιτιατική ενικού
3.  ἡ    χάρις    : τη δοτική πληθυντικού ,    την αιτιατική ενικού                                                                                                                                                                                 
4.       ἡ ἄνωσις            : τη δοτική   και  κλητική ενικού
5        ὁ Δωριεύς         :   την κλητική ενικού  και  αιτιατική  πληθυντικού
6.       ὁ βήξ       : την αιτιατική ενικού και  δοτική  πληθυντικού
7.       ὁ γίγας             : την κλητική ενικού  και  δοτική  πληθυντικού
8.    ἡ  θρίξ:   τη  γενική   ενικού και  δοτική  πληθυντικού
9. ὁ γέλως:   τη  δοτική  ενικού και  δοτική  πληθυντικού

10. ὁ θεράπων:   τη  κλητική  ενικού και  δοτική  πληθυντικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου