Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6-7

Λατινικά β λυκείου   Μανιάτη  Ελένη 

In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus; sic enim liberi esse possumus.


Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: "Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt".

1.Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:<<Ut  corpora…..possumus>>, <<Militespossunt>>(μ 40)                                                                                                                                                    
2.Να  γραφούν  οι συνεκφορές  στις  πλάγιες  πτώσεις  του αριθμού  που βρίσκονται:                                  
Ea civitate,  boni  viri  ,corpora  nostra ,hibernis  multis, his verbis (μ10)                                                               
3.Να  γράψετε  τις πτώσεις  που  ζητούνται  για τις παρακάτω  λέξεις: viri ,fons, libertatis ,mente , ministri, iudices, speculatores ,vim ,frumenti, collibus ,caedem ,liberi                                   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΙΚΟΥ       ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΕΝΙΚΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ  ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ   (Μ 12)
4. a) Να  γί:νει   χρονική  αντικατάσταση   των  παρακάτω  ρημάτων  στο γ΄ πληθυντικό: possumus ,iubet, continent    b)  Να  γραφούν  τα  απαρέμφατα  και  οι  μετοχές (Μ12)                                                                                                                       
5.quam , tribus  :Να  κλιθούν(Μ 5)
6.Να  αναλυθούν  σε αναφορική  πρόταση  οι  συνεκφορές:  boni  virispeculatores  nostril(Μ6)
7.<<hostes  adventare   audio : Να  βρεθεί  το  υποκείμενο  του  απαρεμφάτου  και  να  δικαιολογηθεί   η  πτώση  του. (Μ5)
8.Να  βρεθεί  ο συντακτικός  ρόλος  των  λέξεων:
Vim   είναι………………………….στο……………………………
Libertatis  είναι  …………………………………στο……………………….
Liberi  είναι  ……………………………στο…………………………….
In  legibus  είναι…………………………………στο………………………….
Tribus  είναι ……………………………………….στο………………………………..(Μ10)

                               BONA  FORTUNA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου