Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α-Β ΚΛΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ   ΕΛΕΝΗ  3Ο ΓΕΛ

Α-Β  ΚΛΙΣΗ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ
1.Να γράψετε  τις   πλάγιες    πτώσεις   των  παρακάτω  ουσιαστικών   και   στους δύο αριθμούς:    ὁ θεατὴς   , ὁ ἰδιώτης  ,   ὁ  νικητὴς ,     ὁ κοχλίας  ,  ἡ μούσα,     ἡ σκαπάνη,  ἡ ἅμιλλα    ἡ ἀλήθεια  , ἡ κλίνη ,  ἡ αίθουσα

 2. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
  1. τὸ μυστήριον : τη δοτική ενικού                            "…………………
  2. ἡ ἄμπελος     : τη γενική ενικού                             "…………………
  3. ὁ μόλυβδος    : τη γενική πληθυντικού                "…………………
  4. ὁ καρκίνος     : τη δοτική πληθυντικού                "…………………
  5. ἡ διάλεκτος   : τη δοτική ενικού                            "…………………
  6. ἡ βάσανος     : την αιτιατική πληθυντικού        "…………………
  7. ὁ κίνδυνος     : τη δοτική ενικού                            "…………………
  8. τὸ μύρον        : την αιτιατική πληθυντικού        "…………………
  9. ἡ πλίνθος      : την αιτιατική πληθυντικού        "…………………
  10. ὁ μάγος          : την κλητική ενικού       "…………………

3. Να μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού τα παρακάτω ουσιαστικά:
·         τὸν πολίτην →
·         τοῦ νεανίου →
·         (ὦ) πελτασταὶ →
·         τοὺς δεσμώτας →
·         τῶν μηνυτῶν →
·         (ὦ) γυμνασιάρχα →
·         τῆς κλίνης →
·         τῇ θεραπαίνῃ →
·         τάς ἀμίλλας→
·         τῶν δαφνῶν →
·         τὴν μέλισσαν →
·         τῆς γαίας →
·         (ὦ) τεχνῖτα →
·         τῶν γυμνητῶν →
·         τοὺς δύτας →
·         τὸν προδότην →
·         τῷ πατριώτῃ →
·         τοῖς ἱππόταις →
·         τὴν τρίαιναν →
·         τῶν μαζῶν →


ΤΥΧΗ      ΑΓΑΘΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου