Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ

Τονισμός των σύνθετων ρημάτων

  • Τα σύνθετα ρήματα έχουν την τάση να διατηρούν τον τόνο τους στη συλλαβή που τονίζεται και το αντίστοιχο απλό ρήμα: λύειν - πολύειν, χθαι - πχθαι, ρέομεν - πορρέομεν.
  • Τάση αναβιβασμού του τόνου στα σύνθετα παρουσιάζουν η Οριστική και η Προστακτική (όπου η λήγουσα είναι βραχεία). Έτσι έχουμε: εμι - πειμι, οδα σύνοιδα, λύε - πόλυε, γε κάταγε, σθι σύνισθι, εμί πάρειμι.
  • Εξαιρείται το γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα των ρημάτων ημι και στημι (ἱᾶσι - φισι, στσι - φιστσι), γιατί οι τύποι αυτοί έχουν τονιζόμενες συλλαβές που προέρχονται από συναίρεση.
  • Όσον αφορά την προστακτική των συνθέτων, υπάρχει κι εδώ μια εξαίρεση: Το β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου Β΄ Μέσης φωνής διατηρεί τον τόνο του απλού ρήματος (λιπο - καταλιπο, γενο - συγγενο). Αυτό ισχύει πάντα όταν ο τύπος του απλού ρήματος είναι δισύλλαβος.
  • Όταν όμως το β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄ μέσης φωνής είναι τύπος μονοσύλλαβος, ο τόνος διατηρείται μόνο όταν η πρόθεση είναι μονοσύλλαβη ή προέρχεται από έκθλιψη (όπως με τον τύπο ο του ημι).
π.χ. θο - προθο, σχο - προσχο, ο - συνο, από + ο = φο, μετά + ο = μεθο, δο - νδο.

  • Όταν ο τύπος είναι μονοσύλλαβος και η πρόθεση δισύλλαβη, τότε ο τόνος ανεβαίνει στη δεύτερη συλλαβή της πρόθεσης, δηλαδή στην παραλήγουσα (θο - κατάθου, σπο - πίσπου, σχο - παράσχου).
  • Ας σημειωθεί και πάλι ότι στην Προστακτική Αορίστου Β΄ ανεβαίνει πάντα ο τόνος στην Ενεργητική φωνή είτε έχουμε μονοσύλλαβη είτε έχουμε δισύλλαβη πρόθεση: δός - πόδος, θές κατάθες, δός - νδος, ς - φες. Το ίδιο ισχύει και για τους δισύλλαβους τύπους Προστακτικής: στθι κατάστηθι / νστηθι, λαβέ σύλλαβε / κατάλαβε, δέ σύνιδε / κάτιδε.
  • Η Υποτακτική και η Ευκτική τείνουν να διατηρούν τον τόνο των απλών ρημάτων (δμεν - νδμεν, θμεν - ποθμεν), εκτός από την Υποτακτική και Ευκτική Αορίστου Β΄ των ρημάτων χω και πομαι (σχ - παράσχω, σχμεν πρόσχωμεν, σπμαι - πίσπωμαι, σπσθε - πίσπησθε, σποο - πίσποιο, σχμαι παράσχωμαι, σχοσθε - πίσχοισθε), που ανεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα όταν πρόκειται για λήγουσα μακρά και στην πρόπαραλήγουσα όταν υπάρχει λήγουσα βραχεία.
  • Κάτι που δεν πρέπει να λησμονηθεί: Ο τόνος δεν ανεβαίνει ποτέ πάνω από τη συλλαβή που περιέχει αύξηση (συλλαβική ή χρονική) και αναδιπλασιασμό: γον - πγον, ν - ξν, εχον - συνεχον.
  • Ποτέ επίσης δεν ανεβαίνει ο τόνος πάνω από την τελευταία συλλαβή του πρώτου συνθετικού (παράδος, μετάθες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου