Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ


Πλάτωνος, Πολιτεία 
  Ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει, ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ μακρὰν παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον, ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας, ὥστε μένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν μόνον ὁρᾶν, κύκλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἀδυνάτους περιάγειν, φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόμενον ὄπισθεν αὐτῶν, μεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐπάνω ὁδόν, παρ’ ἣν ἰδὲ τειχίον παρῳκοδομημένον,ὥσπερ τοῖς θαυματοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται τὰ παραφράγματα, ὑπὲρ ὧν τὰ θαύματα δεικνύασιν.
    Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.   Τί  δέ;  Τόδε  οὐκ  εἰκός,  ἦν  δ’  ἐγώ,  καὶ  ἀνάγκη  ἐκ  τῶν  προ ειρημένων,  μήτε  τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε                            ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους  διατρίβειν  διὰ τέλους, τοὺς μὲν  ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε  καὶ δημοσιᾳ, τοὺς δὲ ὅτι  ἑκόντες  εἶναι  οὐ  πράξουσιν,  ἡγούμενοι  ἐν  μακάρων  νήσοις                    ζῶντες  ἔτι      ἀπῳκίσθαι;    Ἀληθῆ, ἔφη.  
 Ἡμέτερον   δὴ   ἔργον,  ἦν   δ’  ἐγώ,  τῶν   οἰκιστῶν   τάς   τε    βελτίστας    φύσεις     ἀναγκάσαι        ἀφικέσθαι  πρὸς  τὸ  μάθημα  ὃ  ἐν  τῷ  πρόσθεν  ἔφαμεν  εἶναι  μέγιστον,  ἰδεῖν  τε  τὸ         ἀγαθὸν     καὶ  ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι,            μὴ ἐπιτρέπειν       αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.   Τὸ ποῖον δή;  
 Τὸ  αὐτοῦ,  ἦν  δ’  ἐγώ,  καταμένειν  καὶ  μὴ  ἐθέλειν  πάλιν  καταβαίνειν  παρ’  ἐκείνους         τοὺς    δεσμώτας  μηδὲ  μετέχειν  τῶν παρ’ ἐκείνοις  πόνων  τε καὶ τιμῶν, εἴτε  φαυλότεραι            εἴτε       σπουδαιότεραι.    Ἔπειτ’,  ἔφη,  ἀδικήσομεν  αὐτούς,  καὶ  ποιήσομεν  χεῖρον  ζῆν,  δυνατὸν  αὐτοῖς  ὂν άμεινον;  
    Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει     διαφερόντως  εὖ  πράξει,  ἀλλ’  ἐν  ὅλῃ  τῇ  πόλει  τοῦτο  μηχανᾶται  ἐγγενέσθαι,                     συναρμόττων  τοὺς  πολίτας  πειθοῖ  τε  καὶ  ἀνάγκῃ,  ποιῶν  μεταδιδόναι  ἀλλήλοις  τῆς      ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ  κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν  τοιούτους          ἄνδρας  ἐν  τῆ  πόλει,  οὐχ ἵνα  ἀφιῇ  τρέπεσθαι  ὅπῃ  ἕκαστος  βούλεται,  ἀλλ’  ἵνα                 καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.              .                                                                                                                                                                   Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς                                                                                       
  Α.   Να  μεταφράσετε  το  παρακάτω  απόσπασμα  :  «    Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ… ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. Μονάδες 10 
 Β. 1Με βάση την εικόνα του σπηλαίου να παρουσιάσετε τη σκοπιμότητα της πλατωνικής αλληγορίας και να ερμηνεύσετε την επιλογή του Πλάτωνα να αξιοποιήσει την εικόνα ενός σπηλαίου προκειμένου να παρουσιάσει τις ιδέες του(.μ15)
Β.2 Να αναζητήσετε τα τρία γνωρίσματα που ο Σωκράτης/Πλάτωνας  θεωρεί απαραίτητα για τον  ιδανικό  κυβερνήτη και να τα σχολιάσετε (μ15)
 Β.3Πώς ερμηνεύεται η υποτιθέμενη  αντίφαση της απάντησης  του Σωκράτη στην εύλογη απορία του Γλάυκωνα στο  απόσπασμα<< ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει     διαφερόντως  εὖ  πράξει,  ἀλλ’  ἐν  ὅλῃ  τῇ  πόλει  τοῦτο  μηχανᾶται  ἐγγενέσθαι>>(μ.10)

 Β.4   Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθε‐τες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου :     Ἐπελάθου      ἀπῳκίσθαι,           συναρμόττων,  πειθοῖ,  ἀφιῇ.    Μονάδες 10          <<   Τύχῃ  ἀγαθῇ  !>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου